Informāciju par sīkdatņu lietošanu lasiet šeit. 

Informāciju par preču atgriešanas nosacījumiem lasiet šeit. 

Informāciju par personas datu apstrādi lasiet šeit. 

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Pārdošanas noteikumi ir spēkā starp tintstore.eu interneta veikala klientiem (turpmāk tekstā - Klients) un SIA KOLOS MEDIA (turpmāk tekstā - tintstore.eu) saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas rodas preču iegādes brīdī.

Iegādājot produktus internetveikalā tintstore.eu, tiek piemēroti šī līguma noteikumi un no Latvijas Republikas tiesību aktiem izrietošās tiesības un pienākumi.

tintstore.eu patur sev tiesības veikt izmaiņas pārdošanas noteikumos un pārdošanas cenās. Minētās izmaiņas tiks atspoguļotas tintstore.eu interneta mājaslapā.

PĀRDOŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

tintstore.eu pārdod un Klients pērk e-veikalā piedāvātos produktus.

tintstore.eu un Klienta starpā pārdošanas līgums stājas spēkā no brīža, kad pēc pasūtījuma apstiprināšanas par pasūtījumu maksājamā summa ienāk SIA KOLOS MEDIA norēķinu kontā.

Noformējot pasūtījumu tintstore.eu interneta veikalā un veicot maksājumu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar pārdošanas noteikumiem, sīkdatņu lietošanas noteikumiem, preču atgriešanas nosacījumiem, personas datu apstrādes nosacījumiem, un piekrīt tiem. 

CENAS

Visas tintstore.eu interneta veikalā esošās cenas ir norādītas Eiro. 

tintstore.eu patur tiesības koriģēt cenas. Ja Klients ir nosūtījis savu pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās, tad viņam ir spēkā cena, kas bija atspoguļota uz rēķina pasūtījuma noformēšanas brīdī. Klientam nav tiesību pieprasīt cenu starpības kompensāciju.

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN SAMAKSA PAR PRECĒM

Maksājot par precēm, Klients var izvēlēties sev piemērotu maksāšanas veidu: ar Swedbank, SEB Bank, Citadele Bank, Nordea Bank, WebMoney, Paysera tiešsaistes bankas saiti. Lai apstiprinātu pasūtījumu, Klients maksā 100% no pasūtījuma summas.

Pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un pasūtījuma izpilde tiek uzsākta uzreiz pēc tam, kad Klients ir samaksājis 100% no pasūtījuma apstiprinājuma summas.

PIEGĀDE

Pēc pārdošanas līguma stāšanās spēkā (pēc rēķina apmaksas no Klienta puses) tintstore.eu komplektē pasūtījumu un nodod to piegādei mūsu loģistikas partneriem.

tintstore.eu interneta mājaslapā norādītie piegādes termiņi ir spēkā no rēķina apmaksas brīža.

Par galamērķa vai noteiktā piegādes laika izmaiņām Klientam ir pienākums informēt tintstore.eu nekavējoties, pirms preču piegādes.

No pasūtījumā iesniegto datu precizitātes un pareizības ir atkarīga kavēšanās un nesaprašanos novēršana preču piegādes laikā. tintstore.eu neatbild par produktu piegādes kavēšanos un radušajiem pārpratumiem gadījumā, ja kavēšanās vai pārpratumi ir radušies tā rezultātā, ka Klients pasūtījuma noformēšanas brīdī ir iesniedzis neprecīzus datus.

Piegādes laikā bojātie sūtījumi, kur produkti, nevis produktu iepakojumi, ir guvuši bojājumus, Klientam tiks aizvietoti. Gadījumā, ja aizvietošana ir neiespējama, mēs piedāvājam bojāto preču izmaksu kompensāciju.

ATGRIEŠANAS TIESĪBAS

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu, klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža.

Atgriežamajām precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un oriģinālajā iepakojumā.

Preču atgriešanas izdevumus sedz klients, izņemot gadījumā, ja atgriešanas iemesls ir neatbilstības pasūtītajam vai preces ir brāķis.

Lai preces atgrieztu, 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža ir jāiesniedz preču atgriešanas iesniegums brīvā formā, nosūtot to uz e-pasta adresi tint@tintstore.eu. Atgriešanas iesniegumā ir jābūt norādītam Klienta vārdam, produkta nosaukumam un rēķina vai pasūtījuma numuram.

Nauda par atgrieztajām precēm tiks kompensēta Klientam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atkāpšanas iesnieguma saņemšanas. Papildus atgriežamo preču izmaksām tiek atgriezti arī preču piegādes izdevumi.

PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Klientam ir tiesības iesniegt pretenzijas 2 gadu laikā no preču saņemšanas brīža par produktam atklātajām neatbilstībām līguma noteikumiem, no tiem sešu mēnešu laikā radušos defektu gadījumā tiek uzskatīts, ka tas ir bijis pirkšanas brīdī, un defekta raksturu ir jānoskaidro pārdevējam.

Atklājot produkta defektu, Klientam ir pienākums informēt tintstore.eu par problēmu, rakstot uz e-pasta adresi tint@tintstore.eu un iesniedzot sekojošu informāciju: vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju un aprakstu par produkta defektu. Atbilstošajam iesniegumam ir jābūt nosūtītam uz e-pastu ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc defekta atklāšanas.

tintstore.eu neatbild par:

Produktu bojājumiem, kas radušies klienta vainas dēļ vai nolaidības rezultātā

Defektiem, kas radušies produkta nepareizas izmantošanas rezultātā

Produkta dabīgu fizisku nolietošanos parastas lietošanas gadījumā.

ATBILDĪBA UN NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

tintstore.eu atbild Klienta priekšā un Klients atbild tintstore.eu priekšā par otrai pusei radītajiem zaudējumiem, kas radušies šo noteikumu neievērošanas rezultātā, Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

tintstore.eu neatbild par Klientam radītajiem zaudējumiem vai par produkta piegādes kavēšanos gadījumā, ja zaudējumi vai produkta piegādes kavēšanās ir radusies saistībā ar apstākļiem, kurus tintstore.eu nevarēja ne paredzēt, ne arī ietekmēt.

PRIVĀTUMS

Izmantojot tintstore.eu mājaslapu, Klients dod skaidru un apzinātu piekrišanu lapai tintstore.eu savu personas datu apstrādei.

tintstore.eu Klienta iesniegto informāciju izmanto tikai Klienta pirkuma pasūtījuma izpildei, un neatklāj šo informāciju trešajām pusēm.

CITI NOSACĪJUMI

Domstarpības un strīdus, kas rodas saistībā ar šo noteikumu izpildi, puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja no Līguma izrietošos strīdus neizdodas atrisināt pušu savstarpējo pārrunu rezultātā, tad Klientam savu tiesību aizsardzībai ir tiesības griezties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Tiesā. tintstore.eu savu tiesību aizsardzībai ir tiesības griezties Tiesā.